CV-ul Directorului

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume, prenume

Marusic Stela

Data naşterii

03.09.1974

 Sex

feminin

Adresă s. Șirăuți, r-nul Briceni
Telefon Serviciu: 024753410 Domiciliu: 024753495 Mobil: 060085115 Alte date de contact:
E-mail stela.marusic@mail.ru
Locul de muncă director, Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți

Experienţa profesională

Perioada 23.11.2014- până în prezent
Funcţia sau postul ocupat director
Principalele activităţi si responsabilităţi – preşedintele Consiliului profesoral;                                                                                  -emiterea ordinelor, semnarea în numele instituţiei a actelor emise de instituţie;
-angajarea, evaluarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului instituţiei;
-responsabil de executarea bugetului instituţiei;
-elaborarea schemei de încadrare a personalului instituţiei;
-elaborarea şi propunerea spre aprobare Consiliului de administraţie a componentei şcolare a curriculumului;                                                                                 -elaborarea normelor de completare a claselor şi numărul de clase;
-responsabil de calitatea educaţiei furnizate de gimnaziu;                                          -emiterea deciziilor şi notelor de serviciu care vizează realizara obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;                                         -realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a gimnaziului;                                                                                                 -atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;                       -respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă etc. în gimnaziu, etc..
Perioada 01.09.2014 – 22.11.2014
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct instruire
Perioada 15.08.1993 – 31.08.2014
Funcţia sau postul ocupat Învățătoare la clasele primare                                                                                                                                                         Președinte al organizației sindicale a angajaților gimnaziului Șirăuți

Membru al Comisiei de atestare

Mentor ( studenții Colegiului Pedagogic „ Gh. Asachi ” Lipcani )

Educaţie şi formare

Perioada 2018
Gradul didactic/ managerial deţinut GDÎ / GMD
Perioada 2003 – 2018
Gradul didactic deţinut GDD
Perioada 27.02-17.03.2017
Domenii studiate Management educaţional     /   Învățământ primar
Furnizorul de formare IȘE Chișinău
Perioada 18.05.2015 – 20.05.2015
Domenii studiate Implementarea standardelor de calitate a instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal din R Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului
Furnizorul de formare IȘE Chișinău, ME al R Moldova, UNICEF
Perioada 25-26.02.2015
Domenii studiate Transformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și promovarea educației inclusive
Furnizorul de formare ME al R Moldova, UNICEF, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
Perioada 01.09.1997 – 24.06.2000
Calificarea obţinută Învățător la clasele primare
Domenii studiate Pedagogie și psihologie. Pedagogia învățământului primar
Instituţia de învăţământ Universitatea de Stat „ Alecu Russo ” din m. Bălți
Perioada 01.09.1989 – 17.06.1993
Calificarea obţinută Învățător la clasele primare
Instituţiea de învăţământ Școala Normală „Vasile Lupu” din or. Orhei
Perioada 01.09.1981 – 31.05.1989
Instituţiea de învăţământ Școala medie de cultură general, s. Șirăuți, r-nul Briceni

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit de lider, capacitate de luare a deciziilor în diverse împrejurări, capactate de motivare și mobilizare a colectivului, disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale, asumarea responsabilităților, spirit de lucru în echipă, capacități de analiză și monitorizare a activităților, tendință spre perfecționare, spirit de inițiativă (dobândite în timpul studiilor, stagiilor de formare, în perioada prestării activității didactice).
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului O bună cunoaștere și utilizare a instrumentelor Microsoft Office ( WOORD, EXCEL, POWER POINT), utilizarea de programe științifice, informaționale  (dobândite în timpul stagiilor de formare, în perioada prestării activității didactice).
Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Autocontrol, perseverență în realizarea scopurilor propuse, comunicabilitate, exigență, capacitatea de adaptare socială și profesională, toleranță.
Implicarea în viața socială Consilier, Consiliul raional Briceni (2011 – 2015)                                                                            Consilier, Consiliul sătesc Șirăuți, (2011 – 2019)